Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

Het activiteitenverslag voor 2019

Statutaire lichamen :

De Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering werd georganiseerd op 05 april 2019 in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel (WHI).

De Raad van Bestuur.

Zoals bepaald in de Algemene Vergadering van 05 april 2019 werd de Raad van Bestuur samengesteld uit
de Heren Gil. L. BOURDOUX, Jacobus HERMANS, Eric NACHTERGAELE, Guy VERDOODT, Henri GERARD, Alain van BELLINGEN, François RAYSZ, Marc VANHULLE, Jean-Michel DUCHENNE en de Heer Léon WEGNEZ .
Het ontslag van de Heer Henri GERARD als schatbewaarder en als bestuurder werd in de raad van bestuur van 09/10/2019 unaniem aanvaard met 6 tegen 2 stemmen. De Heer Jean-Michel DUCHENNE heeft zich kandidaat gesteld als schatbewaarder a.i. tot de volgende algemene vergadering. Hij werd unaniem aanvaard voor deze functie.

Tijdens de raad van bestuur van 22/03/2020 heeft de voorzitter de Heer Jacques IDMTAL voorgesteld als technisch expert. Hij zal de voorzitter helpen met allerlei administratieve taken. Hij werd unaniem aanvaard en mag de Raden van Bestuur en het Bureau bijwonen zonder stemrecht.

De Raad werd gehouden op : 28/01/2019 - 22/03/2019 – 26/06/2019 - 28/08/2019 - 09/10/2019 en 11/12/19.

Het Bureau

Het bureau zoals verkozen tijdens de Raad van Bestuur op 27 maart 2017 is samengesteld uit de Heren Gil. L. BOURDOUX (Voorzitter), Jacobus HERMANS (Vicevoorzitter), Eric NACHTERGAELE (afgevaardigde bestuurder), Guy VERDOODT (algemeen secretaris), Henri GERARD (schatbewaarder) en werd gehouden op : 18/01/2019 - 25/05/2019 – 08/08/2019 – 14/11/2019.

De raad van bestuur van 28/08/2019 heeft kennis genomen dat de Heer Eric NACHTERGAELE geen afgevaardigde bestuurder meer wil zijn, maar dat hij wel blijft als bestuurder. Zijn beslissing werd unaniem tegen één stem bekrachtigd.

Ten gevolge van deze beslissingen werd het bureau als volgt samengesteld :
  • Er zal geen afgevaardigde bestuurder meer zijn om bevoegdheidsconflicten te vermijden. Rechtshalve neemt de Heer Gil BOURDOUX het voorzitterschap waar en bij afwezigheid zal hij vervangen worden door de bestuurder met de oudste anciënniteit in het bureau.   • De Heer Marc VANHULLE vervangt de Heer Eric NACHTERGAELE.
  • De Heer Jean-Michel DUCHENNE vervangt de Heer Henri GERARD

Provinciaal Afgevaardigden

Volgens de Algemene Vergadering van 05/04/2019 werden de volgende personen als provinciaal afgevaardigde door de leden unaniem voorgesteld en verkozen:
  • de Heer WELKEHUYZEN, Jean-Pierre voor Limburg ;
  • de Heer De BOEVER, Christian voor Oost Vlaanderen;
  • de Heer RAES, Christian voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Activiteiten van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur en de leden van het Bureau hebben de werking van de vereniging verder gereorganiseerd door het secretariaat , de lijst van de leden en van de externe partners op orde te brengen. Er werden verschillende projecten opgestart, zoals :
  - - de zichtbaarheid vergroten door de aanwezigheid van de bestuurders en van onze leden op publieke gebeurtenissen;
  - onze communicatiemiddelen moderniseren door het ontwerpen van een nieuwe website die één van de nieuwe uitstalramen van onze vereniging zal worden ;
  - om nieuwe leden te werven, de zichtbaarheid versterken door een nieuwe rekruteringsbrief die door de publieke administratieve diensten gevoegd zal worden bij de toekenning van het brevet voor de onderscheiding = +/-30.000 werden reeds verstuurd ;
  - om onze informatiebrief te mogen voegen bij het brevet van de gedecoreerden, bezoeken aan federale ministeries om de medewerking van de directeurs generaal te bekomen;
  - ontwikkelen van initiatieven om onze toekomstige acties te bepalen nieuwe leden te werven = contacten leggen met andere verenigingen, onze wervingsbrief moderniseren, op welke wijze de vereniging laten kennen bij overheden en bij het publiek? enz. ;
  - de nieuwe statuten en het Inwendig Reglement voorbereiden in overeenstemming met de nieuwe wetgeving betreft de verenigingen = moeten ten laatste goedgekeurd kunnen worden tijdens de Algemene Vergadering van 2023 ;
  - voorbereiding van de algemene vergadering van 2020 met aansluitend een bezoek aan het Koninklijk museum voor Midden-Afrika te Tervuren;
  - organisatie van vriendschappelijke weerkerende ontmoetingen zoals het jaarlijks banket (de eerste op 07/02/20).

Protocollaire Vertegenwoordiging

De vereniging heeft deelgenomen en werd vertegenwoordigd bij de volgende manifestaties:
  – 17/01/2019 Prins Albert Club, Nieuwjaarsreceptie van de Militaire Plaatscommandant Brussel > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux, Eric Nachtergaele, Henri Gérard en Guy Verdoodt ;
  – 17/02/2019 Onze Lieve Vrouwkerk te Laken –Requiem mis voor de overledenen van de Koninklijke familie > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux, Guy Verdoodt en Christian Raes ;
  – 01/04/2019 te Brussel – eerbetoon aan Gabrielle Petit en aan de vrouwelijke oorlogsslachtoffers > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux en Guy Verdoodt ;
  – 19/07/2019 Brussel Troonplein – Eerbetoon aan Z.M. Koning Leopold II > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux, Jacobus Hermans, Eric Nachtergaele, Guy Verdoodt, Alain van Bellingen, Georges Herremans, Jean–Michel Duchenne, Léon Wegnez en enkele andere leden, gevolgd door een maaltijd in de Cercle Gaulois ;
  – 21/07/2019 Nationaal Feest, Te deum en militair defilé > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux en verschillende leden;
  – 28/09/2019 Martelarenplein, eerbetoon aan de slachtoffers van de Belgische revolutie in 1830 > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux en Christian Raes ;
  – 10/11/19 Eerbetoon aan de spoorwegarbeiders + onthaal van de heilige vlam van Groot Brittannië en eerbetoon aan Zijne Majesteiten Koning Albert I en Koningin Elisabeth > vertegenwoordigd door Guy Verdoodt, Jean-Michel Duchenne en een lid van de vereniging ;
  – 11/11/19 Wapenstilstand – Congreskolom > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux, Georges Herremans, Marc Vanhulle;
  – 11/11/19 Plechtigheid aan het Parlement > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux en Georges Herremans ;
  – 11/11/19 Plechtigheid aan de Poilu Inconnu van Laken en aan de politie > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux ;
  – 11/11/2019 Last Post voor de Wapenstilstand aan de Congreskolom in aanwezigheid van een Britse delegatie > vertegenwoordigd door Guy Verdoodt;
  – 15/11/2019 Feest van de Koning te Brussel – Te Deum > vertegenwoordigd door Gil Bourdoux en Jan Bossuyt ;
  – 05/12/2019, Na het geleid bezoek aan het kerkhof van Laken, hebben we de eer betuigd aan de Poilu Inconnu van Laken met verschillende Belgische en Franse verenigingen. Aansluitend hebben we de eer betuigd aan Z.M. Koning Leopold II met een bloemenneerlegging tezamen met de vereniging van de Leopoldsorde> vertegenwoordigd door Gil Bourdoux, Jacobus Hermans, François Raysz, Guy Verdoodt, Georges Herremans, Jean-Michel Duchenne, Marc Vanhulle en verschillende leden.

Etterbeek 18/03/2020.
Voor de Raad van Bestuur,
Guy VERDOODT            Gil BOURDOUX
Algemeen Secretaris.            Voorzitter.lgsoco