Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II

De Orde van Leopold II

De Orde van Leopold II” werd bij Decreet van 24 augustus 1900 gesticht.
Dit ereteken wordt bij Decreet verleend (nu bij Koninklijk Besluit).
De Orde van Leopold II is vandaag één van de drie nationale Belgische orden, naast de Kroonorde en de Leopoldsorde
Deze Orde was bestemd om “de diensten aan Onze persoon te belonen, om getuigenis van Onze welwillendheid te bewijzen”:
hetgeen aanduidt dat Hij de diensten bewezen aan de Koning der Belgen wou belonen.
Volgens sommigen was het doel van de stichting van deze onderscheiding het karakter van een “Orde van het Huis” te geven, die zonder ministeriële tegenondertekening mocht verleend worden.
Een eerste Decreet op datum van 24 augustus 1900, maar doch nooit verschenen in het Officieel Bulletin, verdeelt de “Decoratie van de Orde van Leopold II” in slechts drie klassen :
gouden kruis voor de eerste klasse,
zilver kruis voor de tweede klasse en
medaille voor de derde klasse.
Later zal Koning Leopold II beslissen dat de gedecoreerden met het gouden kruis en met het zilver kruis respectievelijk Officier en Ridder zouden worden genoemd.

Deze veranderingen, monden uiteindelijk uit op het stichten van de “Decoratie van de Orde van Leopold II” die we nu kennen en waarvan het stichtingdekreet op 1 mei 1903, zal verschijnen.
De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als "teken van zijn persoonlijke hoogachting" verleend.
De ridders moeten veertig jaar oud zijn. Ze wordt verleend voor verdiensten ten aanzien van de Koning of het Koninklijk Huis, dan wel als beloning voor een bepaald aantal jaren dienst.

De ridderorde wordt door de FOD Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles die meestal op 8 april (de geboortedag van koning Albert I) en op 15 november (Koningsdag) worden verleend.

Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 1 mei 2006 betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden mag het ereteken worden gedragen zodra de Koning het toekenningsbesluit heeft ondertekend.
De draagvolgorde van de Belgische eretekens wordt bepaald door de hiërarchische rangschikking van de klassen waaruit de Belgische Nationale Orden bestaan.
Andere eretekens dan de Nationale Orden worden na de Belgische Nationale Orden gedragen, vertrekkende van het midden van de borst.
De Belgische orden hebben voorrang, zelfs de palmen en medailles, op buitenlandse .

lgsoco