Orden Leopold II

Association of the Order of the Crown and the Order of Leopold II


VOORZITTER

Mijnheer Gil. L. BOURDOUX °30 mai 1953


Voorzitter
Hij groeide op in de gouden Driehoek Aken, Luik en Maastricht. Hij heeft gestudeerd aan de Koninklijke Cadettenschool (waar hij ondermeer de Luitenant generaal Beernaert prijs behaalde), aan de Koninklijke Militaire School (111 TAW, waar hij geëerd werd met de Degen des Konings), aan de Staatsuniversiteit te Liège (Rechten, Criminologie, Economie en Beheer). Hij heeft verscheidene banen en functies vervuld bij de toenmalige Rijkswacht, zoals deze van Commandant van de School Officieren, van Adviseur en Raadsheer in departementen en Kabinetten, (verbindings- of raads functies bij de overheid essentieel in het juridische domein, het beheer en de organisatie, …) Van 1999 tot 2010, maakte hij deel uit van het Vast Comité ter Controle van de politie-diensten (Comité P). Vanaf de oprichting was hij ook zeer actief in het Studiecentrum voor de Politiediensten, waarvan hij Erevoorzitter werd na 10 jaar het Voorzitterschap te hebben waarge-nomen. Hij bekleedt tevens verschillende functies in meerdere vzw’s, Voorzitter van het FSSPol (voorheen Kas van Onderlinge Bijstand), Oud Rijkswachters, (stichter van) Philanthraide Stichting, bestuurder, in verschillende hoedanigheden, of lid van AG, Solidariteit Huisvesting, Icare, FNAPG, Auschwitz stichting, enz. Hij is vader van een dochter, Françoise en is driemaal grootvader Ulysse, Julie en Phillippine. Groot officier in de Kroonorde, Commandeur in de Leopoldsorde.


VICE - VOORZITTER

Mijnheer Jacobus HERMANS


Vice - Voorzitter
afkomstig uit Antwerpen, heeft zijn diploma behaald aan de Friedrich Wilhelm Universität te Bonn. Hij is ondernemer en bestuurder van ondernemingen. Sedert 1993 is hij bestuurder in onze Koninklijke Vereniging, onder de hoge bescherming van Zijne Majesteit de Koning, de Vereniging van de Kroonorde en van de Orde van Leopold II en is hij Vicevoorzitter sedert bijna vijftien jaar. Overigens is hij officier van de Orde van Leopold II Ridder in de Kroonorde. Tevens is hij Groot Officier van Sint Sepulchre van de Orde van Sint Agatha en tenslotte Ridder van de Constantijnse Orde van Sint Joris


AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Mijnheer Marc VANHULLE


GEDELEGEERD BESTUURDER
Na de studies aan Koninklijke Militaire School en aan de Gentse Rijksuniversiteit (Criminologie) werd de opleiding beëindigd aan de Koninklijke Rijskwachtschool als officier bij de Rijkswacht. Mijn loopbaan kreeg een definitieve en beslissende wending als officier operaties aan het Veligheidsdetachement Nationale Luchthaven Zaventem van de Rijkswacht, waar ik belast werd met taken van administratieve politie (handhaving openbare orde en eerstelijnspolitie) en van gerechtelijke politie. In die functie speelde de strijd tegen de illegale drugtrafiek via de luchtwegen een belangrijke rol, die de rest van mijn loopbaan zou beïnvloeden en bepalen. Bij de geboorte van onze dochter was ik de eerste Rijkswachtofficier die gelukkig vaderschapsverlof genomen heb. Eenmaal op het Centraal Bureau voor Opsporingen van de voormalige Rijkswacht kon ik mijn ervaring op vlak van de bestrijding van de illegale drugtrafiek via luchtwegen verder benutten op nationaal en Europees vlak. Als expert werd ik aangeduid om seminaries te verzorgen voor Europese projecten in Afrika en in de toenmalige kandidaat nieuwe Europese lidstaten. In de Centraal-Aziatische staten had ik de opportuniteit om als expert van de Belgische Federale Politie, deel te nemen aan een project van de Verenigde Naties (EU-fonds). Tenslotte werd ik geëngageerd bij UNODC om als internationaal coördinator, het AIRCOP project met fondsen van EU en Canada te implementeren in Afrika en Latijns Amerika. Tevens werd ik als Focal Point Security voor het regionaal UNODC bureau voor West Afrika aangeduid. Na zeer arbeidsintensieve en interessante jaren, met het naderend pensioen in zicht heb ik na een moeilijk maar rijp beraad besloten om een punt te zetten achter deze periode om familiale redenen.


SECRETARIS-GENERAAL

Mijnheer Guy VERDOODT


SECRETARIS-GENERAAL
De eerste politiecommissaris VERDOODT, Guy is toegetreden tot de gemeentepolitie sedert begin 1978. Bij het Personeelsbeheer van de zone West-Brussel, hecht hij veel belang aan het menselijk potentieel om de noodzakelijk kwalitatieve prestaties en een democratische politiedienst voor de bevolking te kunnen leveren. Hij zet zich in voor verscheidene aspecten van het personeelsbeheer: de motivatie, het welzijn en de gezondheid op het werk, de selectie, de rekrutering en het loopbaanbeheer. Hij zit ook in op het overleg, de dialoog en op de samenwerking met de diverse geledingen van de samenleving en de politie. Hij wenst dat de politiemensen gewaardeerd worden in de maatschappij en de erkenning krijgen van de medemens. In 2003, wordt hij door de Permanente Commissie van de Lokale Politie afgevaardigd bij FOD Binnenlandse Zaken om deel te nemen aan de ontwikkeling van de wetgeving en van het reglement betreffende het toekennen van onderscheidingen in de Nationale Orden en van de Burgerlijke Eretekens aan de leden van de diensten van de geïntegreerde politie. In die functie vertegenwoordigt hij de lokale politie bij de Kanselarij van de geïntegreerde politie. Sinds 2013 onderneemt hij de nodige stappen om de huidige afdeling “Diensten van de Politie en van de Publieke Veiligheid” op te richten in het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid. Tweemaal heeft hij het organiserende comité voorgezeten, dat de promoties 2008 – 2010 en 2015 – 2017 tot een goed einde heeft geleid. In zijn sociaal leven worden zijn vele kwaliteiten erkend in de verschillende vaderlandslievende verenigingen waarin hij zetelt als nationaal of regionaal Voorzitter. Tevens is hij verantwoordelijk voor het Voorzitterschap van de Harmonie van de Korpsen van de Lokale Politie van de Regio Brussel. Voor zijn verdiensten, heeft het Z.M. de Koning behaagd om hem te eren met de titel “Eredeken van de Arbeid” Offcier in de Kroonorde.


PENNINGMEESTER

Mijnheer Jean-Michel DUCHENNE


SCHATBEWAARDER

Bestuurders
   Mijnheer Leon De TURCK
   Mijnheer Alain van BELLINGEN
   Mijnheer Stefan JORIS
   Mijnheer Serge Bouffioux
   Mijnheer Yvan De Mesmaaeker


FINANCIEEL CONTROLEURS
   Mijnheer Marc FRERE
   Mijnheer Juergen HEZEL


lgsoco